REGULAMIN KONKURSU

 

 

 

Definicje

 

 1. „Organizator” – Aleksandra Starczyńska, ul.Reymonta 63/4, 46-100 Namysłów, NIP 8951754731,

 2. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem,” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

 3. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

 4. „Serwis” – serwisy internetowe dostępne pod adresami: https://instagram.com/bagbandits w których organizowany jest Konkurs.

 5. „Uczestnik Konkursu” – pełnoletni użytkownik sieci Internet, będący osobą fizyczną, który dokonał prawidłowego i  skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

 6. „Nagroda” – ufundowana przez Organizatora, nagroda dla Laureata Konkursu, wskazane w treści postanowień § 9 Regulaminu, przyznawane na zasadach opisanych Regulaminem.

§ 1.Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu  w Serwisie, w okresie wskazanym w treści postanowień § 3 Regulaminu.

 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się za pośrednictwem Serwisu wskazanego w punkcie 6 działu „Definicje” niniejszego Regulaminu na zasadach opisanych w

§5 Regulaminu.

 

 1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które łącznie spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści niniejszego Regulaminu.

 2. Istotą Konkursu jest wyłonienie Laureata Konkursu w drodze losowania.

 3. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 8-10 Regulaminu.

 

 1. Konkurs ma na celu promocję Organizatora oraz prowadzonej przez niego działalności.

 

§ 2. Obszar

 

Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium RP), jest ogłaszany w Serwisie i kierowany do użytkowników sieci Internet.

§ 3. Termin

 

 1. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 20.01.2020 roku (data rozpoczęcia Konkursu) do dnia 26.01.2020 roku do godz. 23.59 (data zakończenia Konkursu).

 2. Wyłonienie zwycięzców Konkursu – Laureatów Konkursu – nastąpi w dniu 27.01.2020 roku 0 godzinie 10-tej.

 

 1. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w dniu 27.01.202o w serwisie https://instagram.com/bagbandits poprzez wskazanie nazwy IG Laureata Konkursu. Dodatkowo Laureat Konkursu zostanie w tym samym dniu oddzielnie poinformowany o swoim zwycięstwie w Konkursie, za pomocą wiadomości prywatnej przesłanej w serwisie IG.

 

§ 4. Uczestnictwo w Konkursie

 

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny z tym zastrzeżeniem, iż uczestnictwo w Konkursie wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie Instagram, na zasadach opisanych w § 5 ust. 3 Regulaminu.

 

Do Konkursu mogą się zgłaszać osoby fizyczne, które:

 

 1. zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 1. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły lat osiemnaście oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

 2. posiadają aktywne konto w serwisie Instagram

 

 1. spełniają inne warunki określone w niniejszym Regulaminie,

 

 1. są konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani też członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.

 

§ 5. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Celem wyrażenia woli swojego uczestnictwa w Konkursie, osoba zainteresowana uczestnictwem w Konkursie, a jednocześnie spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w szczególności w treści postanowień § 4 Regulaminu powyżej, winna dokonać zgłoszenia swojej osoby do Konkursu zgodnie z postanowieniami ust. 2 i ust. 3 poniżej.

 2. Oświadczenie woli uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w Serwisie Instagram w terminie wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu.

 3. Internauta zainteresowany uczestnictwem w Konkursie, celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, musi spełnić (łącznie) następujące warunki, tj.:

 1. Polubić post informujący o organizowanym przez Organizatora konkursie.

 2. Wybrać zdjęcie z zasobów zdjęć Organizatora umieszczonych w Serwisie IG oraz wskazać je Organizatorowi poprzez publikację i oznaczenie Organizatora na wybranym zdjęciu. 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa nadesłane po upływie terminu opisanego w § 3 ust. 1 (to jest po dniu 26.01.2020) nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

 

 

§ 6. Dane osobowe

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora, w okresie i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów.

 2. Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody, Laureat Konkursu uprawniony do jej otrzymania, zobowiązany będzie podać dane adresowe wymagane przez Organizatora Konkursu.

 3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego/jej danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych  jako  Uczestnika  Konkursu  i/lub  Laureata  Konkursu,  w  szczególności w Serwisie Organizatora.

 

§ 8. Tryb wyłonienia Laureatów i przyznawania Nagród

 

 1. Wyłonienie Laureatów Konkursu odbywa się w drodze losowania przeprowadzego w czasie określonym tym Regulaminem. 

 

§ 9. Nagrody Konkursu

 

 1. W konkursie możliwa jest wygrana następującej nagrody:

 

 1. bok o wysokości 450 zł do wykorzystania na produkty Organizatora, tj. torbę marki Bandit Bag, szytą na zamówienie, lub gotową, jednak nie przekraczającą wartości 450 zł. W przypadku wyboru torby o cenie niższej niż wartość bonu, Laureatowi Konkursu nie przysługuje zwrot kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy kwotą bonu a wartością torby. 

- ważność bonu  ubiega z dniem 01.03.2020 r.

 1. Nagrody wydaje Organizator. 

 2. Nagrody przewidziane w Konkursie  nie podlegają zamianie na gotówkę.

§ 10. Wydanie Nagród

 

 1. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie poprzez wiadomość w Seriwsie Instagram.

 2. Laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie i wskazać dane adresowe potrzebne do dostarczenia Nagrody.

 3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ustępie 2 powyżej, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji danego Uczestnika.

 4. Organizator jest uprawniony do przekazania Nagrody osobiście lub jej dostarczenia drogą pocztową na wskazane przez Laureata Konkursu dane adresowe.

 5. Warunkiem niezbędnym do przejścia prawa własności do Nagrody na Laureata Konkursu jest podpisanie przez Laureata Konkursu potwierdzenia odbioru Nagrody.

 6. W przypadku wysyłki Nagrody rzeczowej drogą pocztową, zostanie ona wysłana na adres Laureata Konkursu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej.

 7. Niestawiennictwo danego Laureata po odbiór Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub jej nieodebranie w przypadku opisanym w ust. 6 powyżej, powoduje utratę prawa do Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody/Nagród, opisanej w §9 Regulaminu, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 10. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie Nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 11. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące torby stanowiącej nagrodę w Konkursie będącą własnością Organizatora winny być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora, wskazanym w par 1 p.1.

 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej oraz opis przedmiotu reklamacji.

 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości.

 2. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem  a Uczestnikami w  związku z treścią lub wykonaniem  niniejszego Konkursu, będą    w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad        i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku, gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 3. facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania wiązane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

 • Facebook Social Ikona

0048 884866140

SHOP      ABOUT     CONTACT      FAQ      SHIPPING & RETURN     STORE POLICY

Kontent: © Bandit Bag 

Foto main: © Zuzanna Filipiak

Foto: © Roland Okoń